Για την Εγγραφή σας στην πλατφόρμα χρησιμοποιήστε το ιδρυματικό σας email (aueb.gr).
Συμπληρώστε το Όνομα και το Επώνυμό σας στα στοιχεία του Λογαριασμού σας προκειμένου να εμφανίζονται σωστά στη Βεβαίωση Παρακολούθησης.
Μετάβαση στο περιεχόμενο